IČO 51318512
DIČ 2120682366
IČ DPH SK2120682366
Vlastníctvo Súkromné tuzemské
Spoločnosť podniká v oblasti
Zdravotníctvo
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? nie
Je spoločnosť v likvidácií? nie
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? nie
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? nie
SK NACE
Lekárne [47730]

Certifikát COMPANY & FINANCE AUDIT
Nezávislé hodnotenie od poradenskej spoločnosti

VÝSLEDOK AUDITU SPOLOČNOSTI NOVIO-HC s.r.o.
Index overenej spoločnosti 84,05 %
Index overenej spoločnosti dosiahol z účtovného auditu hodnotu 84,05 %
Zobraziť slovné hodnotenie
Písomné stanovisko k auditu firmy
Spoločnosť NOVIO-HC s.r.o. na základe auditu účtovných údajov, miery likvidity, ukazovateľa EBITDA a iných hodnôt dosahuje výsledky, ktoré sa udržiavajú nad priemerom. Je veľmi vhodná pre dodávateľsko – odberateľský vzťah.
Hodnotenie spoločnosti v pozícií zamestnávateľa
Spoločnosť NOVIO-HC s.r.o. zamestnáva menší počet zamestnancov, vďaka čomu má priestor na to, venovať sa osobitne každému jednému a vyškoliť ho aj na tie najnáročnejšie požiadavky. Menší počet zamestnancov predstavuje v neposlednom rade aj individuálny prístup ku klientom. To znamená, že sú vždy ochotní poradiť a riešiť dané, hoci aj osobité požiadavky.
Kategória počtu zamestnancov 2
Platnosť vykonaného auditu do 10.11.2023
Účtovný audit za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím 1.1.2020 - 31.12.2020
Účtovný audit vykovanal Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A.
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram
Hodnotenie marže spoločnosti
Spoločnosť NOVIO-HC s.r.o. dodáva tovary a služby s veľmi nízko nastavenou maržou. To znamená, že cenotvorba tovarov a služieb je pre odberateľov výhodná.

Marža

2021
Zisková marža spoločnosti -0,12
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % -105,49 %
Aktíva spoločnosti 92 078,00 €
Aktíva - predchádzajúce obdobie 77 846,00 €
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % 18,28 %
Má spoločnosť záporné imanie? áno
Hodnotenie stavu vlastného imania
Možno povedať, že spoločnosť je v kríze. Môže to znamenať napríklad iba veľké množstvo cudzieho kapitálu, respektíve cudzích investorov.

Imanie

2021
Vlastné imanie spoločnosti -12 104,00 €
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie -11 237,00 €
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % -7,72 %
Je spoločnosť zadĺžená? Nie je zadĺžená
Hodnotenie zadĺženosti
Všetky aktíva, ktoré spoločnosť NOVIO-HC s.r.o. vlastní, patria výlučne do jej majetku, čo je vynikajúci znak stability a udržateľnosti.

Zadĺženosť

2021
Celková zadlženosť 113,15
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % -1,1 %

Základné účtovné údaje

2021
Aktíva spoločnosti 92 078,00 €
Vlastné imanie spoločnosti -12 100,00 €
Zisk spoločnosti -863 €
Tržby spoločnosti 499 909 €
Daň z príjmu spoločnosti nie je uvedené
Splatná daň spoločnosti nie je uvedené

Analýza tržieb a zisku

2021
Tržby spoločnosti 499 909,00 €
Tržby - predchodzie účtovné obdobie 447 238,00 €
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % 11,78 %
Zisk -863,00 €
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie 14 119,00 €
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % -106,14 %
Pridaná hodnota 45 317,00 €

Finančné ukazovatele a porovnania

2021
ROE 4,00
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie -125,65
ROE - zmena za účtovné obdobie v % nie je uvedené
Pomer Dlhu k EBITDA nie je uvedené
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie nie je uvedené
Pomer Dlhu k EBITDA v % nie je uvedené

EBITDA

2021
EBITDA 556,00 €
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie 17 311,00 €
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % -96,81 %
EBITDA marža 0,16 %
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie 3,87 %
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % -97,15 %
Čistý dlh -19 202,00 €
Pomer Čistý dlh a EBITDA -34,79

SLOVNÉ HODNOTENIE SPOLOČNOSTI

Overenie účtovnej závierky
Spoločnosť zverejňuje účtovné závierky podľa zákona.
Overenie konečného užívateľa výhod
Spoločnosť má legitímne uvedené skutočnosti o KÚV.
Register partnerov verejného sektora
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS
Nezavislá analýza súdnych sporov spoločnosti
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS
Analýza pokút obchodnou inšpekciou
Bez pokút a porušenia zákona.
Exekúcie
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Analýza rizík spoločnosti

Konkurzy a reštrukturalizácie XXX
Platobné rozkazy XXX
Poverenia exekúcií XXX

Informácie o DPH (Finančná správa SR)

Záznam v zoznamoch XXX

Zoznam dlhov

Sociálna poisťovňa XXX
VšZP XXX
Finančná správa XXX
UNION XXX
Dôvera XXX
Pohľadávky štátu XXX
Komerčné pohľadávky XXX
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

INDEX IN01

2021
Xxxxxx xxxxxxxxxx X,XX
Xxxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XX,XX %
Xxx xxxxx XX,XX %
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X,XX
Index IN01 5,14
Spoločnosť dosiahla Index IN01 s hodnotou 5,14

Index IN05

2021
INDEX 05 X,XX
Aktíva/Cudzie zdroje XXXX,XX %
EBIT/Nákladové úroky XXX
Podiel EBIT k aktívam XX,XX %
Pomer výnosov k aktívam XX,XX %
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu XXXX,XX %
Index IN05 3,65
Spoločnosť dosiahla Index IN05 s hodnotou 3,65
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Altman Z-skóre

2021
Altmanovo Z-skóre X,XX
Čistý pracovný kapitál/Aktíva XX,XX %
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva XX,XX %
EBIT/Aktíva XX,XX %
Vlastné imanie/Celkové záväzky XX,XX %
Celkové výnosy/Aktíva X,XX
Altmanovo Z-Score 5,14
Spoločnosť dosiahla Index bonity s hodnotou 3,14

Index bonity

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx N/A
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx XXXX,XX %
Index N05 3,65
Spoločnosť dosiahla Altmanovo Z-Score s hodnotou 2,65
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Beermanova analýza

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx XX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx XXXX,XX %
Xxxxx XXXX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxx xxxx xxxx XXX,XX %
Beermanova analýza 0,22
Spoločnosť dosiahla Beermanovu analýzu s hodnotou 0,22

Tafflerov test

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx XX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Tafflerov test 0,27
Spoločnosť dosiahla Tafflerov test s hodnotou 0,27
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Všetky dáta uvedené v certifikáte sú spracované za účtovné obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021

Účtovný audit vykovanal Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A.
Účtovný audit od poradenskej spoločnosti vystavený za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021.
Platnosť vykonaného auditu a certifikátu do 10.11.2023.

logo overenaspolocnost.sk