Všeobecné obchodné podmienky projektu „Overená spoločnosť“
Záväzné všeobecné obchodné podmienky webového projektu „Overená spoločnosť“

Naša spoločnosť z dôvodu obmedzenej kapacity a z dôvodu zachovania prémiových služieb už neposkytuje služby účtovných auditov. Všetci naši klienti majú množstvo služieb zdarma. Napr. spracovanie GDPR, spracovanie AML, insolvenčné poradenstvo a účtovné poradenstvo.

Realizované služby nie sú štatutárne audity v zmysle - 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite resp. nie sú vyhotovené štatutárnym audítorom.

Certifikát a internetová prezentácia slúži na propagáciu vyhodnotenia pre konkurenciu a potenciálnych klientov. Kompletné hodnotenie sa nachádza na webe spoločnosti a papierový certifikát odporúčame umiestniť v priestoroch spoločnosti.

Úhradu požadujeme iba pri využívaní služieb využívanie účtovného auditu účtovnej závierky (kontrola profilu na základe URL linky Google Analytics), príp. využívaním certifikátu účtovnej závierky v priestoroch spoločnosti.

Licencia znamená tzv. unikátný kód certifikátu, ktorý je možné používať na reprezentáciu iba v čase platnosti certifikátu v uvedenom čase platnosti napr. v priestoroch spoločnosti a na webstránke subjektu.
	

Dané podmienky slúžia na stanovenie zásad a režimu pri postupovaní a realizovaní Projektu „Certifikát Overená spoločnosť“ na webovej stránke www.overenaspolocnost.sk alebo www.overenaspolocnost.com. V zmysle objednávky sa prevádzkovateľ zaväzuje dodať účtovný audit účtovnej závierky prostredníctvom písomnej formy a zverejnením aspoň na jednej stránke prevádzkovateľa resp. www.overenaspolocnost.sk alebo www.overenaspolocnost.com. Certifikát slúži na propagáciu Účastníkov Projektu a má reklamný a marketingový charakter. Zúčastnenie sa v projekte je na báze dobrovoľnosti, ako aj pristúpenie k Projektu znamená zoznámenie sa s týmito Podmienkami, ich následné prijatie a dodržovanie ich. Rozširovanie, upravovanie, kopírovanie, menenie vyššie uvedených materiálov je zakázané. Službu sa začína využívať doručením certifikátu alebo prvej návštevy digitálneho certifikátu. Úhrada za danú službu je dobrovoľná. Realizované služby nie sú štatutárne audity v zmysle  - 423/2015 Z. z. Zákon o štatutárnom audite resp. nie sú vyhotovené štatutárnym audítorom. Jedná sa o nami vyhotovené audity z verejne dostupných zdrojov. Spracoval digitálny firemný maskot - Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A.

2 - Prideľovanie Certifikátu
Automaticky každý jeden zúčastnený podlieha vstupnému prevereniu prostredníctvom individuálneho hodnotenia účtovnej závierky. Hodnotenie je naprogramované špeciálnym algoritmom, v ktorého záujme je zhotoviť účtovný audit spoločnosti. Výstup je vyhotovený príslušným záznamom v systéme, v ktorom obsahuje čas aj dátum. Certifikáciu je možné objednať za aktuálne účtovné obdobie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo možnosti vytvorenia a zverejnenia správy o každom z Účastníkov.

3 - Pravidlá pre klientov
Klient je povinný držať sa v rámci svojho podnikania všeobecne platných právnych predpisov.
Klient sa zaväzuje zachovávať v tajnosti všetky dôverné informácie týkajúce sa jeho podnikania a partnerov, s ktorými spolupracuje.
Klient sa zaväzuje starať sa o lokálne ekonomické prostredie tak, aby mohla celá spoločnosť využívať spoločné zdroje a možnosti.
Klient sa zaväzuje k tomu, že neporušuje životné prostredie.
Klient sa zaväzuje nediskriminovať skupiny či jednotlivé osoby.
Klient sa zaväzuje starať sa o imidž a celkový vzhľad projektu ako komunity podnikateľov uznávajúcich najvyššie etické a obchodné štandardy.

4 - Ako funguje realizácia objednávok
Po vykonaní účtovného auditu s kladným hodnotením, účastník získa vyhotovenie služby.
Zmluvný vzťah vzniká aspoň jediným použitím stránky s certifikátom a účtovným auditom. Aktívnym legitimovaným je spoločnosť, ktorej audit sa používa na stránke overenaspolocnost.sk.
V prípade, ak sa klient dozvedel o vyhotovení auditu a nemá záujem o službu, musí odstúpiť od zmluvy do 3 dní v opačnom prípade sa hľadí na platný zmluvný vzťah medzi účastníkmi a naša spoločnosť má nárok na úhradu auditu. Neodstúpením od služby auditu a účtovného auditu spoločnosť konklúdentne súhlasí so zmluvným vzťahom a následným nárokom na úhradu.
Prevádzkovateľ má k dispozícií sprístupnenie rôznych foriem platieb a zmeny týchto foriem kedykoľvek a v ľubovoľnom rozsahu. Odstúpenie od zmluvy je možné iba emailom do 3 dní od získania vedomosti o vykonaní účtovného auditu office@overenaspolocnost.sk

5 - Spoluúčasť na projekte
Každý zúčastnení, ktorý má profil na webovej stránke www.overenaspolocnost.sk alebo www.overenaspolocnost.com, získava právo na časovo neobmedzené vlastníctvo loga „Overená spoločnosť“. A je už len na klientovi samotnom, ako určí spôsob využitia loga (marketing).
Certifikát je vystavený po vykonaní účtovného auditu účtovnej závierky. Certifikát obsahuje čas a dátum ukončenia.

6 - Odstránenie Účastníka z Projektu
Ak nastane porušenia pravidiel Podmienok, vrátane Etického kódexu, má Operátor právo odstrániť údaje Účastníka z webových stránok www.overenaspolocnost.sk alebo www.overenaspolocnost.com.
Každý je oprávnený nahlásiť porušenie využitím príslušného formulára, ktorý je dostupný na stránkach prevádzkovateľa. Nasledovné overenie porušenia prebieha prostredníctvom operátorom vedeného individuálneho vysvetľujúceho konania.

7 - Reklamácie
Na záložke kontakty je uverejnená e-mailová adresa.
Reklamácia bude riešená v lehote 5 pracovných dní.

8 - Vrátenie a odstúpenie od zmluvy
Účastníkovi prináleží právo na odstúpenie od zmluvy okamžite, ale najneskôr v lehote 3 dní od doručenia certifikátu alebo návštevy digitálneho certifikátu.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť odmietnuť zohľadniť odstúpenie od zmluvy v prípade nedodržania termínu definovaného v bode 1 a z iných vážnych príčin i napriek dodržaniu termínu – každé odstúpenie od zmluvy bude posudzované individuálne.

9 - Ochrana osobných údajov
1. Objednanie služby
V prípade objednania služby prevádzkovateľ v objednávkovom formulári od dotknutej osoby požaduje osobné údaje potrebné na preukázanie seriózneho záujmu o služby poskytovateľa a to v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa. Na základe týchto údajov prevádzkovateľ skontaktuje dotknutú osobu a v prípade potvrdenie objednávky sa prevádzkovateľ s dotknutou osobou dohodnú na realizácii služby. V závislosti od druhu objednanej služby môžeme o dotknutých osobách spracovávať okrem vyššie uvedených aj tieto údaje: Tituly pred a za menom, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, meno a priezvisko matky za slobodna, národnosť, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, rodné číslo, doklad totožnosti, číslo dokladu totožnosti, vyobrazenie podoby, miesto narodenia, predchádzajúce meno a priezvisko, výšku obchodného podielu v spoločnosti. V prípade ak dotknutá osoba zastupuje právnickú osobu tak aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH a sídlo tejto spoločnosti ako aj kontaktné telefónne číslo a emailovú adresu tejto právnickej osoby.
2. Kontaktný formulár
Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek informovať sa ohľadom poskytovania jeho služieb, obchodných podmienkach, či ohľadom akýchkoľvek iných skutočností týkajúcich sa obchodnej činnosti prevádzkovateľa, a to prostredníctvom kontaktného formulára, v ktorom dotknutá osoba okrem opisu svojej požiadavky uvedie tiež údaje nevyhnutné k jej vybaveniu zo strany prevádzkovateľa, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa a telefónne číslo.
3. Prihlásenie k odoberaniu newslettra
Prevádzkovateľ umožňuje komukoľvek prihlásiť sa k odberu informačných emailov, ktoré najmä informujú o aktuálnych akciách, zľavách, o nových článkoch na blogu, či iných aktivitách prevádzkovateľa. Pri prihlásení k newslettru o dotknutej osobe spracovávame emailovú adresu. Uvedenie mena a priezviska je dobrovoľné.
Na aké účely používame osobné údaje dotknutých osôb:

1. Plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo k tomu aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Vyššie uvedený právny základ sa týka spracúvania Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:
Na uzatvorenie platnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a na účely jej riadneho plnenia oboma zmluvnými stranami.
V rámci predzmluvných vzťahov na účely zodpovedania otázok dotknutej osoby zadanej prostredníctvom kontaktného formulára, súvisiacich s poskytovaním služieb.

2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných prevádzkovateľom.
Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:
Na marketingové účely v podobe rôznych foriem propagácie služieb prevádzkovateľa smerovaných na klientov prevádzkovateľa, s ktorými je v zmluvnom vzťahu.
Na vymáhanie prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.
Využívanie cookies bez profilovania dotknutej osoby a bez možnosti identifikovať príslušné spojenie medzi dotknutou osobou a konkrétnou IP adresou. Detailné informácie o cookies použitých na webovej lokalite prevádzkovateľa, súhlasu s ich používaním podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.

3. Spracovávanie osobných údajov na základe slobodného a informovaného súhlasu dotknutej osoby
Vyššie uvedený právny základ sa vzťahuje k spracúvaniu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby na tieto účely:

Na marketingové účely, ak dotknutá osoba nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu k prevádzkovateľovi a na tieto účely udelila prevádzkovateľovi slobodný a informovaný súhlas, najmä vo vzťahu k zasielaniu informácií o nových článkoch na blogu, novinkách v legislatíve, aktuálnych ponukách a akciách pre odoberateľov newslettra, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať v pätičke každého takto dodaného emailu, prípadne poslaním žiadosti na kontaktný email.

Na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára prevádzkovateľa, zverejneného na jeho webovej stránke, v rámci ktorej dochádza k vybavovaniu požiadaviek a otázok, ako aj prípadnej súvisiacej komunikácie s takou dotknutou osobou, ktorá nemá zmluvný ani iný právny vzťah s prevádzkovateľom, ktorý by umožňoval spracúvať jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, telefónne číslo na inom právnom základe, takáto dotknutá osoba súhlasí s takýmto spracovaním osobných údajov vyplnením a odoslaním kontaktného formulára.

Na účely zasielania informácií o pracovných miestach u prevádzkovateľa, ktoré by mohli dotknutú osobu zaujímať, alebo pri zaradení dotknutých osôb ako uchádzačov do databázy kandidátov.

Spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v súlade s príslušnými všeobecne právnymi predpismi upravujúcimi povinnosť uchovávania osobných údajov a/alebo dokumentácie, v ktorej sú obsiahnuté, najmä pokiaľ ide o uchovávanie údajov o dotknutej osobe uvedených na faktúre, zmluve, alebo objednávke v účtovníctve prevádzkovateľa, v internej databáze obchodnej činnosti, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom verejnej moci, ktoré vykonávajú dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa, prípadne ktoré riešia spory, či uskutočňujú výkon právoplatných a vykonateľných rozhodnutí.

12 – Ručiteľský záväzok štatutára
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky resp. neuhradená faktúry a zálohovej faktúry môže prevádzkovateľ vyžadovať od štatutárnych orgánov spoločnosti objednávateľa a využívateľa služby. Objednaním fyzická osoba štatutárneho orgánu súhlasí s ručením za záväzok spoločnosti, v ktorej je ustanovený do funkcie štatutárneho orgánu.
Prevádzkovateľ sa môže obrátiť vo veci ručiteľského záväzku štatutára na Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory, so sídlom Kolárska 4 813 42 Bratislava, zriaďovateľ Slovenská advokátska komora.
Predmetný ručiteľský záväzok v zmysle § 303 a § 304 ods. (2) vzniká na základe súhlasu s obchodnými podmienkami a využívaním služieb resp. objednávku služieb prevádzkovateľ považuje za písomné vyhlásenie.

13 - Dopyt a deaktivácia profilu
Dopyt predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku, ktoré je jeden kupujúci (individuálny dopyt, q) alebo skupina kupujúcich, spravidla na celom trhu (trhový dopyt, čiastkový dopyt, Q), ochotný a schopný ex-ante kúpiť za danú cenu (p) tohto statku za dané časové obdobie. Neznamená to vytvorenie zmluvného vzťahu, vytvorenie ani vznik objednávky. Jedná sa o potenciálny záujem kupujúceho o produkt a službu z pohľadu predávajúceho. V prípade, ak nemáte záujem využívať služby, zálohovú faktúru prosím neuhrádzajte.

14 - Záverečné ustanovenia
Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na webových stránkach Projektu Overená spoločnosť a platia do ich odvolania.
Ustanovenia týchto Podmienok majú oddeliteľný charakter, a uznanie ktorékoľvek z nich za neplatné neruší platnosť a záväznosť zostávajúcich.