IZOLEX Bratislava, a.s.

IČO 36656704
DIČ 2022221245
IČ DPH SK2022221245
Vlastníctvo Súkromné tuzemské
Spoločnosť podniká v oblasti
Výroba - ostatné
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? nie
Je spoločnosť v likvidácií? nie
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? nie
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? nie
SK NACE
Výroba žiaruvzdorných výrobkov [23200]

Certifikát COMPANY & FINANCE AUDIT
Nezávislé hodnotenie od poradenskej spoločnosti

VÝSLEDOK AUDITU SPOLOČNOSTI IZOLEX Bratislava, a.s.
Index overenej spoločnosti 95,32 %
Index overenej spoločnosti dosiahol z účtovného auditu hodnotu 95,32 %
Zobraziť slovné hodnotenie
Písomné stanovisko k auditu firmy
Spoločnosť IZOLEX Bratislava, a.s. na základe auditu účtovných údajov, miery likvidity, ukazovateľa EBITDA a iných hodnôt dosahuje vynikajúce výsledky. So spoločnosťou odporúčame nadviazať dodávateľsko - odberateľský vzťah.
Hodnotenie spoločnosti v pozícií zamestnávateľa
Spoločnosť IZOLEX Bratislava, a.s. disponuje väčším počtom zamestnancov. Zaraďuje sa do kategórie stabilnejších spoločností a zamestnáva špičkových ľudí v danom obore.
Kategória počtu zamestnancov 10-19
Platnosť vykonaného auditu do 10.11.2023
Účtovný audit za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím 1.1.2020 - 31.12.2020
Účtovný audit vykovanal Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A.
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram
Hodnotenie marže spoločnosti
Spoločnosť IZOLEX Bratislava, a.s. dodáva tovary a služby s veľmi nízko nastavenou maržou. To znamená, že cenotvorba tovarov a služieb je pre odberateľov výhodná.

Marža

2021
Zisková marža spoločnosti -3,53
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % 67,00 %
Aktíva spoločnosti 755 644,00 €
Aktíva - predchádzajúce obdobie 818 832,00 €
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % -7,72 %
Má spoločnosť záporné imanie? nie
Hodnotenie stavu vlastného imania
Spoločnosť IZOLEX Bratislava, a.s. má dostatok disponibilných finančných prostriedkov, vytvára dostatočné kladné finančné toky.

Imanie

2021
Vlastné imanie spoločnosti 645 695,00 €
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie 663 096,00 €
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % -2,62 %
Je spoločnosť zadĺžená? Nie je zadĺžená
Hodnotenie zadĺženosti
Všetky aktíva, ktoré spoločnosť IZOLEX Bratislava, a.s. vlastní, patria výlučne do jej majetku, čo je vynikajúci znak stability a udržateľnosti.

Zadĺženosť

2021
Celková zadlženosť 14,55
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % -23,5 %

Základné účtovné údaje

2021
Aktíva spoločnosti 755 644,00 €
Vlastné imanie spoločnosti 645 697,00 €
Zisk spoločnosti -17 993 €
Tržby spoločnosti 499 821 €
Daň z príjmu spoločnosti nie je uvedené
Splatná daň spoločnosti nie je uvedené

Analýza tržieb a zisku

2021
Tržby spoločnosti 499 821,00 €
Tržby - predchodzie účtovné obdobie 444 971,00 €
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % 12,33 %
Zisk -17 993,00 €
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie -48 547,00 €
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % 62,93 %
Pridaná hodnota 261 906,00 €

Finančné ukazovatele a porovnania

2021
ROE -0,79
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie -7,32
ROE - zmena za účtovné obdobie v % 61,9 %
Pomer Dlhu k EBITDA nie je uvedené
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie nie je uvedené
Pomer Dlhu k EBITDA v % nie je uvedené

EBITDA

2021
EBITDA 65 431,00 €
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie 36 509,00 €
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % 79,21 %
EBITDA marža 13,16 %
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie 8,20 %
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % 59,55 %
Čistý dlh -39 656,00 €
Pomer Čistý dlh a EBITDA -0,61

SLOVNÉ HODNOTENIE SPOLOČNOSTI

Overenie účtovnej závierky
Spoločnosť zverejňuje účtovné závierky podľa zákona.
Overenie konečného užívateľa výhod
Spoločnosť má legitímne uvedené skutočnosti o KÚV.
Register partnerov verejného sektora
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS
Nezavislá analýza súdnych sporov spoločnosti
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS
Analýza pokút obchodnou inšpekciou
Bez pokút a porušenia zákona.
Exekúcie
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Analýza rizík spoločnosti

Konkurzy a reštrukturalizácie XXX
Platobné rozkazy XXX
Poverenia exekúcií XXX

Informácie o DPH (Finančná správa SR)

Záznam v zoznamoch XXX

Zoznam dlhov

Sociálna poisťovňa XXX
VšZP XXX
Finančná správa XXX
UNION XXX
Dôvera XXX
Pohľadávky štátu XXX
Komerčné pohľadávky XXX
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

INDEX IN01

2021
Xxxxxx xxxxxxxxxx X,XX
Xxxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XX,XX %
Xxx xxxxx XX,XX %
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X,XX
Index IN01 5,14
Spoločnosť dosiahla Index IN01 s hodnotou 5,14

Index IN05

2021
INDEX 05 X,XX
Aktíva/Cudzie zdroje XXXX,XX %
EBIT/Nákladové úroky XXX
Podiel EBIT k aktívam XX,XX %
Pomer výnosov k aktívam XX,XX %
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu XXXX,XX %
Index IN05 3,65
Spoločnosť dosiahla Index IN05 s hodnotou 3,65
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Altman Z-skóre

2021
Altmanovo Z-skóre X,XX
Čistý pracovný kapitál/Aktíva XX,XX %
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva XX,XX %
EBIT/Aktíva XX,XX %
Vlastné imanie/Celkové záväzky XX,XX %
Celkové výnosy/Aktíva X,XX
Altmanovo Z-Score 5,14
Spoločnosť dosiahla Index bonity s hodnotou 3,14

Index bonity

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx N/A
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx XXXX,XX %
Index N05 3,65
Spoločnosť dosiahla Altmanovo Z-Score s hodnotou 2,65
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Beermanova analýza

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx XX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx XXXX,XX %
Xxxxx XXXX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxx xxxx xxxx XXX,XX %
Beermanova analýza 0,22
Spoločnosť dosiahla Beermanovu analýzu s hodnotou 0,22

Tafflerov test

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx XX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Tafflerov test 0,27
Spoločnosť dosiahla Tafflerov test s hodnotou 0,27
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Všetky dáta uvedené v certifikáte sú spracované za účtovné obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021

Účtovný audit vykovanal Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A.
Účtovný audit od poradenskej spoločnosti vystavený za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021.
Platnosť vykonaného auditu a certifikátu do 10.11.2023.

logo overenaspolocnost.sk