IČO 46105204
DIČ 2023220859
IČ DPH SK2023220859
Vlastníctvo Medzinárodné - súkromné
Spoločnosť podniká v oblasti
Maloobchod
Je v spoločnosť v konkurze a reštrukturalizácií? nie
Je spoločnosť v likvidácií? nie
Existujú dôvody na zrušenie registrácie pre platcovstvo DPH? nie
Je spoločnosť v zozname vymazaných platcov DPH? nie
SK NACE
Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach [47190]

Certifikát COMPANY & FINANCE AUDIT
Nezávislé hodnotenie od poradenskej spoločnosti

VÝSLEDOK AUDITU SPOLOČNOSTI LEGATIO SK, s. r. o.
Index overenej spoločnosti 90,56 %
Index overenej spoločnosti dosiahol z účtovného auditu hodnotu 90,56 %
Zobraziť slovné hodnotenie
Písomné stanovisko k auditu firmy
Spoločnosť LEGATIO SK, s. r. o. na základe auditu účtovných údajov, miery likvidity, ukazovateľa EBITDA a iných hodnôt dosahuje nadpriemerné výsledky a preto ju odporúčame ako partnerskú firmu pre dodávateľsko - odberateľský vzťah.
Hodnotenie spoločnosti v pozícií zamestnávateľa
Spoločnosť LEGATIO SK, s. r. o. zamestnáva menší počet zamestnancov, vďaka čomu má priestor na to, venovať sa osobitne každému jednému a vyškoliť ho aj na tie najnáročnejšie požiadavky. Menší počet zamestnancov predstavuje v neposlednom rade aj individuálny prístup ku klientom. To znamená, že sú vždy ochotní poradiť a riešiť dané, hoci aj osobité požiadavky.
Kategória počtu zamestnancov 2
Platnosť vykonaného auditu do 10.11.2023
Účtovný audit za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021
Porovnávané s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím 1.1.2020 - 31.12.2020
Účtovný audit vykovanal Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A.
Pre poradenstvo k účtovnému auditu - kontakt ks.tsoncolopsanerevo@anicburh.soram
Hodnotenie marže spoločnosti
Spoločnosť LEGATIO SK, s. r. o. dodáva tovary a služby s veľmi nízko nastavenou maržou. To znamená, že cenotvorba tovarov a služieb je pre odberateľov výhodná.

Marža

2021
Zisková marža spoločnosti 0,25
Zisková marža - zmena za účtovné obdobie v % -77,83 %
Aktíva spoločnosti 321 952,00 €
Aktíva - predchádzajúce obdobie 316 673,00 €
Aktíva - zmena za účtovné obdobie v % 1,67 %
Má spoločnosť záporné imanie? nie
Hodnotenie stavu vlastného imania
Spoločnosť LEGATIO SK, s. r. o. má dostatok disponibilných finančných prostriedkov, vytvára dostatočné kladné finančné toky.

Imanie

2021
Vlastné imanie spoločnosti 79 648,00 €
Vlastné imanie - predchádzajúce účtovné obdobie 78 716,00 €
Vlastné imanie - zmena za účtovné obdobie v % 1,18 %
Je spoločnosť zadĺžená? Nie je zadĺžená
Hodnotenie zadĺženosti
Všetky aktíva, ktoré spoločnosť LEGATIO SK, s. r. o. vlastní, patria výlučne do jej majetku, čo je vynikajúci znak stability a udržateľnosti.

Zadĺženosť

2021
Celková zadlženosť 75,26
Celková zadlženosť - zmena za účtovné obdobie v % 0,2 %

Základné účtovné údaje

2021
Aktíva spoločnosti 321 952,00 €
Vlastné imanie spoločnosti 79 652,00 €
Zisk spoločnosti 936 €
Tržby spoločnosti 499 618 €
Daň z príjmu spoločnosti 329,00 €
Splatná daň spoločnosti 329,00 €

Analýza tržieb a zisku

2021
Tržby spoločnosti 499 618,00 €
Tržby - predchodzie účtovné obdobie 888 641,00 €
Tržby - zmena za účtovné obdobie v % -43,78 %
Zisk 936,00 €
Zisk - predchádzajúce účtovné obdobie 7 477,00 €
Zisk - zmena za účtovné obdobie v % -87,54 %
Pridaná hodnota 55 280,00 €

Finančné ukazovatele a porovnania

2021
ROE 5,17
ROE - bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 9,50
ROE - zmena za účtovné obdobie v % -87,7 %
Pomer Dlhu k EBITDA 3,20
Pomer Dlhu k EBITDA za predchádzajúce obdobie 2,88
Pomer Dlhu k EBITDA v % 11,2 %

EBITDA

2021
EBITDA 27 315,00 €
EBITDA - predchádzajúce účtovné obdobie 35 105,00 €
EBITDA zmena za účtovné obdobie v % -22,20 %
EBITDA marža 5,53 %
EBITDA marža - predchádzajúce účtovné obdobie 3,95 %
EBITDA marža - zmena za účtovné obdobie v % 38,38 %
Čistý dlh -105 089,00 €
Pomer Čistý dlh a EBITDA -3,85

SLOVNÉ HODNOTENIE SPOLOČNOSTI

Overenie účtovnej závierky
Spoločnosť zverejňuje účtovné závierky podľa zákona.
Overenie konečného užívateľa výhod
Spoločnosť má legitímne uvedené skutočnosti o KÚV.
Register partnerov verejného sektora
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS
Nezavislá analýza súdnych sporov spoločnosti
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS
Analýza pokút obchodnou inšpekciou
Bez pokút a porušenia zákona.
Exekúcie
Údaj dostupný v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Analýza rizík spoločnosti

Konkurzy a reštrukturalizácie XXX
Platobné rozkazy XXX
Poverenia exekúcií XXX

Informácie o DPH (Finančná správa SR)

Záznam v zoznamoch XXX

Zoznam dlhov

Sociálna poisťovňa XXX
VšZP XXX
Finančná správa XXX
UNION XXX
Dôvera XXX
Pohľadávky štátu XXX
Komerčné pohľadávky XXX
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

INDEX IN01

2021
Xxxxxx xxxxxxxxxx X,XX
Xxxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx XX,XX %
Xxx xxxxx XX,XX %
Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X,XX
Index IN01 5,14
Spoločnosť dosiahla Index IN01 s hodnotou 5,14

Index IN05

2021
INDEX 05 X,XX
Aktíva/Cudzie zdroje XXXX,XX %
EBIT/Nákladové úroky XXX
Podiel EBIT k aktívam XX,XX %
Pomer výnosov k aktívam XX,XX %
Podiel obežných aktív ku krátkodobému dlhu XXXX,XX %
Index IN05 3,65
Spoločnosť dosiahla Index IN05 s hodnotou 3,65
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Altman Z-skóre

2021
Altmanovo Z-skóre X,XX
Čistý pracovný kapitál/Aktíva XX,XX %
Výsledok hospodárenia minulých rokov/Aktíva XX,XX %
EBIT/Aktíva XX,XX %
Vlastné imanie/Celkové záväzky XX,XX %
Celkové výnosy/Aktíva X,XX
Altmanovo Z-Score 5,14
Spoločnosť dosiahla Index bonity s hodnotou 3,14

Index bonity

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx N/A
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx XXXX,XX %
Index N05 3,65
Spoločnosť dosiahla Altmanovo Z-Score s hodnotou 2,65
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Beermanova analýza

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx XX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx XXXX,XX %
Xxxxx XXXX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Xxxxxx xxxx xxxx XXX,XX %
Beermanova analýza 0,22
Spoločnosť dosiahla Beermanovu analýzu s hodnotou 0,22

Tafflerov test

2021
Xxxxx xxxx X,XX
Xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX,XX %
Xxx xxxxxxxx xxxx XX,XX
Xxxx xxxxx xxxx XX,XX %
Xxxxxxxxxx XX,XX %
Tafflerov test 0,27
Spoločnosť dosiahla Tafflerov test s hodnotou 0,27
Údaje dostupné v certifikáte COMPANY & FINANCE AUDIT PLUS

Všetky dáta uvedené v certifikáte sú spracované za účtovné obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021

Účtovný audit vykovanal Ing. Maroš Hrubčina, M.B.A.
Účtovný audit od poradenskej spoločnosti vystavený za obdobie 1.1.2021 - 31.12.2021.
Platnosť vykonaného auditu a certifikátu do 10.11.2023.

logo overenaspolocnost.sk